Sidebar

การสัมมนา "วิชาชีพพลศึกษาและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในอนาคต"

การสัมมนา "วิชาชีพพลศึกษาและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในอนาคต" โดย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ระบบงานของสถาบัน

 122334555

bannerresearch01

menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


menu1


fb2


menu1

fb ipe

 

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา