Sidebar

ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

เกี่ยวกับสถานบัน
รายชื่อข้าราชการครู

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

1

นายสมชาย

ประเสริฐศรี

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

กศ.ม. (พลศึกษา)

กศ.บ. (พลศึกษา)

2

ผศ.พิทยา

บุญคงเสน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

3

ผศ. ดร.พเยาว์

เนตรประชา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   

ปร.ด. (วิจัยวัดผลและสถิติ)

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)

กศ.บ. (พลศึกษา)

4

ผศ.ยุทธนา

วงศ์วิรัติ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ค.ม. (พลศึกษา)

ค.บ. (พลศึกษา)

5

ผศ. ดร.นัยนา

บุพพวงษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ค.ด. (พลศึกษา)

ค.ม. (พลศึกษา)

ค.บ. (พลศึกษา)

6

ผศ.พวงแก้ว

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

วท.บ. (พยาบาล)

7

ผศ.ดร.ปวเรศร์

พันธยุทธ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

กำลังศึกษาต่อ

ศศ.ม. (พลศึกษา)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

8

ผศ.อิศเรศร์

ไชยะ

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

9

นายทัศนัย

รอดเรือง

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ค.บ. (พลศึกษา)

10

ผศ.นิภา

 ไชยะ

อาจารย์

ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ค.บ.(ภาษาไทย)

11

ผศ.ธรรมรัฐ

อากาศวิภาต

หัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

วท.ม (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ค.บ. (พลศึกษา)

12

นางสาวสุมาลี

ติยศิวาพร

ครูเชี่ยวชาญ

ค.ม. (พลศึกษา)
ค.บ.(พลศึกษา)

 

 

 

 

 

13

ผศ.สุพิชชา

ณ ป้อมเพ็ชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ค.ม. (สุขศึกษา)
ศษ.บ.(สุขศึกษา)

14

นางอุษา

สงนุ้ย

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

กศ.บ.(พลศึกษา)

15

ผศ. ดร.อนุชิตร

แท้สูงเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ค.ด. (พลศึกษา)
ศศ.ม.(พลศึกษา)

กศ.บ.(พลศึกษา)

16

นายพุฒิชาติ

แสงมณี

ครูชำนาญการ

กศ.บ. (พลศึกษา)

 

 

 

 

 

17

นางลำยอง

รอดเรือง

ครูชำนาญการ

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

ศศ.บ. (พลศึกษา)

18

ดร.ศิริวรรณ

สังขพันธุ์

ครูชำนาญการพิเศษ

บธ.ด.(การจัดการกีฬา)

M.A.T-PE  (พลศึกษา)
กศ.บ.(พลศึกษา)

 

 

 

 

 

19

นายธเนตร

กุลเทศ

ครูชำนาญการพิเศษ

ค.ม. (พลศึกษา) 
กศ.บ. (พลศึกษา)

20

ผศ.วรันธร

เฉลิมโฉม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กำลังศึกษาต่อ

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

21

ผศ.วรรณพร

ขวัญบุญจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว)
กศ.บ.(พลศึกษา)

 

 

 

 

 

22

ผศ.จุไรรัตน์

อุดมวิโรจน์สิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

23

ผศ.อำนวย

บุญเส็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศ.ม.(พลศึกษา)

กศ.บ. (พลศึกษา)

24

 

 

 

 

25

ผศ.เพ็ญศรี

สิงห์วี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กศ.ม. (ชีววิทยา)

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

26

นางอรนุช

ทองลิ่ม

ครูชำนาญการ

กำลังศึกษาต่อ

ศศ.ม. (TESOL and APPLIED LINGUISTICS)

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

27

นางปรีดาภรณ์

ดวงใจดี

ครูชำนาญการ

กำลังศึกษาต่อ

ค.ม.(การบริหารการศึกษา)

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

28

นางสมพิศ

ศิริโยธา

อาจารย์

ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

29

นางช่อแก้ว

ภัทรวานนท์

อาจารย์

ค.บ. (พลศึกษา) 
ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)

 

 

 

 

 

30

ผศ.สุกัญญา

บุญน้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

 

 

 

 

 

31

นางประนอม

พนาเศรษฐเนตร

อาจารย์

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)

32

นายปิติโชค

จันทร์หนองไทร

อาจารย์

คศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

33

ผศ. ดร.ศศิพิมพ์มาศ

หงษ์สมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.(การบัญชี)

บธ.ม. (การบัญชี)

บธ.บ. (การบัญชี)

34

ผศ.ไข่มุข

บุญส่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร)

 

 

 

 

 

35

ผศ.ศิริวรรณ

คำบัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)

บธ.บ (การบัญชี)

36

ผศ.จ่าสิบตรีเฉลิมพล

มูลมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

วท.บ.(การฝึกและการจัดการกีฬา)

37

ผศ. ดร.เพ็ญศรี

ศรีสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

38

ผศ.ศรัณยา

สินสมรส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ)
ว.บ.(วารสารศาสตร์)

 

 

 

 

 

39

ผศ.อธิวัฒน์

ดอกไม้ขาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กำลังศึกษาต่อ

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ค.บ.(พลศึกษา)

40

ผศ.วันทิตา

จะบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

41

นายอุทัย

บุญประเสริฐ

อาจารย์

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

42

ผศ.อัมพร

กรุดวงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์)
ค.บ. (ฟิสิกส์)

43

 

ผศ.ราชันย์

เฉลียวศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

กำลังศึกษาต่อ

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ค.บ.(พลศึกษา)

44 ผศ.คมกริช  ฆ้องนำโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บธ.ม.(การตลาด)

น.บ. (กฎหมายเอกชน)

45 นายฉัตรตระกูล ปานอุทัย อาจารย์ กำลังศึกษาต่อ

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

46 ผศ.ดร.นภากร บุญเส็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)

ค.ม. (การบริหารการศึกษา)

ค.บ. (คอมพิวเตอร์การศึกษา)

47 นางสาวสุพร  บุญปก  อาจารย์ วท.ม. (การจัดการนันทนาการท่องเที่ยว)

วท.บ. (นันทนาการ)

48 นายสุรเชษฐ ขวัญใน อาจารย์

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

49 ผศ.พัชรี ทองคำพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม. (สุขศึกษา)

กศ.บ. (สุขศึกษา)

รายชื่อข้าราชการพลเรือน

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

 

1

นางสาวอารมณ์

วิจิโน

เจ้าพนักงานงานสารบรรณ

 

2

นางสาวสายฝน

หงษ์เวียงจันทร์

เจ้าพนักงานงานการเงินและบัญชี

 

3

นายนฤพนธ์

ดากรุง

เจ้าพนักงานงานโสตทัศนศึกษา 3

 

4

นายจตุพร

ปานอุทัย

นายช่างโยธาระดับปฏิบัติการ

 

5

นางสาวนัยน์ปพร

สุริยะมณี

เจ้าพนักงานงานการเงินและบัญชี 1

 

6 นางสาวพัชรียา แป้นแก้ว เจ้าพนักงานงานบุคคล  
         
รายชื่ออาจารย์พิเศษ

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

 วุฒิการศึกษา

1

นายพงษ์พันธ์

สุนทรสิต      

อาจารย์พิเศษ

กศ.ม. (พลศึกษา)

กศ.บ. (พลศึกษา)

2

นายมนตรี

คุ้มวงศ์

อาจารย์พิเศษ

M.A.SEM.PATTERN

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)

3 นายดิเรก  จอห์น โควี่ อาจารย์พิเศษ  
4 นายพงศ์กรณ์ กล้าหาญ   อาจารย์พิเศษ

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

5 ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์ เนตรประชา อาจารย์พิเศษ

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

กศ.บ. (พลศึกกษา)

6 นายปิยณัฐ ศรีชะตา อาจารย์พิเศษ

ค.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

7 นายเพิ่มพร บุพพวงษ์ อาจารย์พิเศษ

ปร.ด. (การบริหารการพัฒนาองค์การ)

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

กศ.บ. (พลศึกษา)

8 นางสาวศรันยู  รอดเรือง  อาจารย์พิเศษ  
       
9 นางสาวรัถญา สีรอด อาจารย์พิเศษ  
รายชื่อเจ้าหน้าที่พิเศษ

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายพีระยุทธ์

สาธุพันธ์

เจ้าหน้าที่งานพัสดุและยานพาหนะ

2

นางสาวสุนิสา

คล้ายฉ่ำ

เจ้าหน้าที่เลขานุการฝ่ายบริหาร

3

นางสาวธิดารัตน์

ทรดี

เจ้าหน้าที่สำนักงานฝ่ายอำนวยการ

4

นายธีระศักดิ์

อัสนีเริงฤทธิ์

เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยบริการ

5

นางสาวสุวรรณี

แก้วสุขใส

เจ้าหน้าที่งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

6

นายประภาส

 จำนงกุล

เจ้าหน้าที่งานพัสดุและยานพาหนะ

7

นางสาวชณัฐศิกานต์

พลายละหาร

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

8

นางสาววิไลพร

จันทร์อุทัย

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

9

นางสาวเพ็ญทิพย์

พุ่มพันธ์ม่วง

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

10

นางสาวสุพัตรา

ศิริรักษ์

เจ้าหน้าที่งานธุรการคณะศึกษาศาสตร์

11

นายศรายุทธ์

เกิดนุช

เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12

นางสาวเนตรชนก

ภูฆัง

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

13 นางสาวเพลินจิต กลีบจำปี เจ้าหน้าที่งานธุรการคณะศิลปศาสตร์

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

19

20

20

21

22

23

24

25

 

 

นางสาวดาวรุ่ง

นางกษมา

นายบวรพงศ์

นายอธิกะ

นางสาวพรพรรณ

นายอัศวิน

นายสิทธิเดช

นายสุชาติ

นายอาคม

นายกิตตินันท์

นายวัชรพงษ์

นางมนภรณ์

นายชาญชัย

นายคุณากร

นางสาวอมรรัตน์

นายคำรน

นางสาวกชพรรณ

นายนฤเดช

นางสาวสายทิพย์

นางสาวสุพรรณี

นางสาวกาญจนา

โพธิ์มณี

สุขุมาลจันทร์

สุขาทิพยพันธ์

สิงหรัตนศิริ

รอดหงษ์ทอง 

ศิลปอาชา

สว่างศรี

มะปรางหวาน

รู้วิวัฒนพงษ์

สีดาพงษ์

แสงภู่

ใจรู้รอบ

ฉายอรุณ

เล็กพงษ์

คล้ายวรรณ

ทองยิ้ม

เขียวไสว

วีระสุข

โสดสงค์

ศรีลอยเมือง

ดิษฐบรรจง

เจ้าหน้าที่เลขานุการงานฝ่ายวิชาการ

เจ้าหน้าที่เลขานุการงานแผนและงบประมาณ

เจ้าหน้าที่เลขานุการงานประกันคุณภาพการศึกษา

เจ้าหน้าที่งานพยาบาล

เจ้าหน้าที่งานพัสดุและยานพาหนะ 

เจ้าหน้าที่เลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ

เจ้าหน้าที่งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศึกษาศาสตร์

เจ้าหน้าที่งานธุรการโครงการระดับปริญญาโท

เจ้าหน้าที่งานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

เจ้าหน้าที่งานประกันคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

เจ้าหน้าที่ธุรการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ

เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศิลปศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริการวัสดุอุปกรณ์กีฬา

รายชื่อลูกจ้างประจำ

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นางรุ่งรัตน์

โกสุมา

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3

2

นายเสรี

อินสว่าง

พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อวิทยากรและผู้ฝึกสอน

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายสานิตย์

เอี่ยมผู้ช่วย

ชนิดกีฬาแฮนด์บอล

2

นายยงยุทธ

ลาดนอก ชนิดกีฬาวูซู

3

นางสาวกชพรรณ

มณีวงษ์

 ชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง

       

 

**งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560