th en

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ กลุ่มแผนงาน

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

กลุ่มนโยบายและแผน


๕.๑ งานแผนและงบประมาณ
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพิมพ์มาศ หงษ์สมบัติ หัวหน้า 
๒) นายปิติโชค จันทร์หนองไทร ผู้ช่วย
๓) นางสาวไข่มุข บุญส่ง ผู้ช่วย
๔) นางลำยอง รอดเรือง ผู้ช่วย
๕) นายฉัตรตระกูล ปานอุทัย ผู้ช่วย
๖) นางกษมา สุขุมาลจันทร์ ผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดทำแผนหลักและปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี วางแผนและพัฒนางานด้านต่าง ๆ จัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ การขอตั้งงบประมาณ ประสานการปฏิบัติงานตามโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ควบคุมดูแลและติดตามการใช้งบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๕.๒ งานติดตามและประเมินผล
๑) นางสาวไข่มุข บุญส่ง หัวหน้า
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพิมพ์มาศ หงษ์สมบัติ ผู้ช่วย
๓) นางลำยอง รอดเรือง ผู้ช่วย
๔) นายฉัตรตระกูล ปานอุทัย ผู้ช่วย
๕) นางกษมา สุขุมาลจันทร์ ผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ติดตามประเมินผล วิเคราะห์และสรุปรายงาน การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในแต่ละปีการศึกษาและปีงบประมาณ สรุปและรายงานผลการประเมินโครงการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษา รายงานผล การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๕.๓ งานวิเทศสัมพันธ์
๑) นายปิติโชค จันทร์หนองไทร หัวหน้า 
๒) ดร.ศิริวรรณ สังขพันธุ์ ผู้ช่วย 
๓) นายมนตรี คุ้มวงค์ ผู้ช่วย 
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดคลังข้อมูลและบริการข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์ โครงการทุนทั้งภายในและความร่วมมือระหว่างประเทศ ประสานงานแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและระหว่างประเทศ จัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ รายงานผล การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๕.๔ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์ หัวหน้า 
๒) นางปรีดาภรณ์ ดวงใจดี ผู้ช่วย 
๓) นายพงศ์กรณ์ กล้าหาญ ผู้ช่วย 
๔) นายศรายุทธ์ เกิดนุช ผู้ช่วย 
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวก รวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ให้บริการข้อมูลพื้นฐาน สารสนเทศต่าง ๆ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประสานงานด้านสารสนเทศกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย