th en

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ

กลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหาร

             ๑. งานสารบรรณ

          ๑) นางสาวอารมณ์                  วิจิโน                       หัวหน้า

          ๒) นายเสรี                          อินสว่าง                    ผู้ช่วย

          ๓) นางสาวสายน้ำผึ้ง               โนรีวงศ์                    ผู้ช่วย

          ๔) นางสาวนัฏฐิกา                  กัณฑ์โย                    ผู้ช่วย

    หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางาน ที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดำเนินการ รับ ส่ง ร่าง โต้ตอบ เสนอหนังสือราชการของทุกฝ่าย จัดระบบการเก็บและการทำลายเอกสารทางราชการตามระเบียบงานสารบรรณ จัดเก็บและดูแลรักษาคำสั่งต่าง ๆ ของวิทยาเขต ตรวจสอบ ติดต่อและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือผู้มาติดต่อราชการ  ให้บริการพิมพ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    ๒. งานบุคคล

          ๑) นางสาวพัชรียา                  แป้นแก้ว                   หัวหน้า

          ๒) นางประนอม                     พนาเศรษฐเนตร           ผู้ช่วย

          ๓) นายภานุ                         ศรีสุนทรพินิต              ผู้ช่วย  

          ๔) นางสาวชณัฐศิกานต์             พลายละหาร               ผู้ช่วย

          ๕) นางกชพรรณ                    มณีวงษ์                     ผู้ช่วย

          หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางาน ที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ บันทึกและเก็บรักษาแฟ้มประวัติของบุคลากร ดำเนินการเกี่ยวกับสถิติการไปราชการ การลา การขาด การมาสาย การสอบสวนหาข้อเท็จจริงการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์การออกใบรับรองการปฏิบัติราชการการจัดทำ ข้อมูลพิจารณาความดีความชอบ การเปลี่ยนชื่อและนามสกุล การลาศึกษาต่อ การส่งเสริมวิทยฐานะของข้าราชการ  การจัดการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประสานงาน การจัดทำใบประกอบวิชาชีพครู  การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและเจ้าหน้าที่พิเศษ การจัดเก็บและดูแลรักษาคำสั่งต่างๆของบุคลากรการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

    ๓. งานการเงินและบัญชี

          ๑) นางสายฝน                      วิเชียร                      หัวหน้า

          ๒) นางสาวนัยน์ปพร                สุริยะมณี                   ผู้ช่วย

          ๓) นางรุ่งรัตน์                       โกสุมา                      ผู้ช่วย

          ๔) นางสาวเนตรชนก               ภูฆัง                        ผู้ช่วย

          หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางาน              ที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดำเนินการรับเงินรายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินอื่น ๆ ทั่วไป  จัดทำรายงานงบเดือน ทะเบียนควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม บัญชีแยกประเภทตามหมวดรายจ่ายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จัดทำหนังสือรับรองเงินได้พึงประเมินของข้าราชการและลูกจ้าง ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ทุกหมวดรายจ่าย  ติดตามเร่งรัดใบสำคัญจ่ายเงินและเงินยืมทดรองจ่าย ตรวจรายงาน การเดินทางไปราชการ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าสวัสดิการต่าง ๆ หรือการเบิกจ่ายเงินประเภทอื่น ๆ ตรวจสอบดูแลและเก็บรักษาเงินตามอำนาจของวิทยาเขต ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ              เบิกจ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกา เบิกจ่ายเงิน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    ๔. งานพัสดุและยานพาหนะ

          ๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์     อุดมวิโรจน์สิน             หัวหน้า

          ๒) นายพีระยุทธ                    สาธุพันธ์                             ผู้ช่วย

          ๓) นางสาวพรพรรณ                รอดหงษ์ทอง               ผู้ช่วย

          ๔) นางสาวกาญจนา                ดิษฐบรรจง                 ผู้ช่วย

          ๕) นายประภาส                    จำนงกุล                    ผู้ช่วย

          ๖) นายวิชัยณราช                   อู่สุวรรณ                   ผู้ช่วย

          ๗) นายกิจจา                        สังขพันธุ์                   ผู้ช่วย

          ๘) นายสุรศักดิ์                      สุขหงิม                     ผู้ช่วย

          ๙) นายมณฑล                       กิจการเจริญรุ่ง             ผู้ช่วย

          หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางาน           ที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ประสานกับงานสารบรรณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุและยานพาหนะ ดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือ เอกสาร สัญญา ข้อตกลงและอื่นๆตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์          พ.ศ.๒๕๔๙  ตามหนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงการคลัง  ตามมติคณะรัฐมนตรี และในระบบ GFMIS    ระบบ e-GP  ดำเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง จัดเก็บ ควบคุม เบิกจ่าย จำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสำรวจและจัดทำราคากลางวัสดุ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดทำรายงานข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้ทิ้งงาน ให้บริการเบิก ยืมพัสดุแก่บุคลากร นักศึกษาและหน่วยงานที่ขอรับบริการ ให้บริการข้อมูลและเอกสารแก่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้บริการการใช้รถยนต์ราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมาย

             ๕. งานกรรมการวิทยาเขต

๑) นางประนอม                     พนาเศรษฐเนตร           หัวหน้า

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา  บุพพวงษ์                   ผู้ช่วย

                   ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมพร     นาควงศ์                    ผู้ช่วย

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร       กรุดวงษ์                    ผู้ช่วย  

๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ    คำบัว                      ผู้ช่วย  

๖) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์                    ผู้ช่วย  

๗) นางสาวพัชรียา                  แป้นแก้ว                   ผู้ช่วย

๘) นางสาวสุนิสา                    คล้ายฉ่ำ                    ผู้ช่วย

๙) นายปรเมษฐ                     บัวใหญ่                     ผู้ช่วย

          หน้าที่และความรับผิดชอบ  จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานวางแผนการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตตลอดทั้งปี จัดทำระเบียบวาระการประชุม รายการการประชุม สรุปมติที่ประชุมเวียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการประชุมกรรมการวิทยาเขต รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๖. งานประชาสัมพันธ์

          ๑) นางสาวสุกัญญา                 บุญน้อม                    หัวหน้า

          ๒) นางสาวศรัณยู                   รอดเรือง                   ผู้ช่วย

          ๓) นายสุชาติ                        มะปรางหวาน             ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานบันทึกภาพทุกกิจกรรมทั้งของวิทยาเขตและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ให้การบริการเผยแพร่ข่าวสาร ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงป้ายผู้บริหารและบุคลากร จัดนิทรรสการต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมิน คณะศึกษาดูงานต่าง ๆ  บุคลากรภายนอกที่มาเยี่ยมชมวิทยาเขต ร่าง พิมพ์ ตรวจทาน หนังสือ เอกสารงานประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย

๗. งานบริการและสวัสดิการ

          ๑) นางลำยอง                       รอดเรือง                   หัวหน้า

          ๒) นางสาววิวรรณ                  สถิระ                      ผู้ช่วย

          ๓) นางประนอม                     พนาเศรษฐเนตร           ผู้ช่วย

          ๔) นายสิทธิเดช                     สว่างศรี                    ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดสวัสดิการแก่บุคลากรและนักศึกษา ประสานงานการตรวจสุขภาพประจำปี  ประสานการช่วยเหลืองานพิธีต่าง ๆ ของบุคลากร รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติ                  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมาย 

๘. งานอาคารสถานที่ 

          ๑) นายจตุพร                        ปานอุทัย                   หัวหน้า

          ๒) นายมนตรี                       คุ้มวงค์                     ผู้ช่วย

          ๓) นายณรงค์                       บุญจวง                     ผู้ช่วย

          ๔) นายปราโมทย์                             คงแสงงาม                 ผู้ช่วย

          ๕) นายธงไชย                       เหมลี                       ผู้ช่วย

          ๖) นายวิทยา                        ทองหยด                             ผู้ช่วย

          ๗) นางสุรินทร์                      ตั้งมั่นในธรรม              ผู้ช่วย

          ๘) นางสายน้ำผึ้ง                    โนรีวงศ์                    ผู้ช่วย

          ๙) นางสาววิไล                      จันทร์อุทัย                 ผู้ช่วย

          ๑๐) นางสาวนัฏฐิกา                กัณฑ์โย                    ผู้ช่วย

          ๑๑) นางสาวน้ำฝน                  กอกุลชัง                    ผู้ช่วย

          ๑๒) นางสาวบุษบา                 หลั่นเจริญ                  ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดสภาพแวดล้อมภายในให้ถูกหลักสุขาภิบาล ให้การบริการ การใช้อาคารสถานที่แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควบคุมการจราจร จัดบุคลากรดูแลรักษาความปลอดภัย  ดำเนินการเกี่ยวกับรูปแบบงานก่อสร้างการบำรุงรักษา การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคต่าง ๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมาย