th en

Sidebar

บุคลากร/บทบาทหน้าที่

กลุ่มส่งเสริมวิชาการ

กลุ่มส่งเสริมวิชาการ


๓.๑ งานทะเบียนและประมวลผล
๑) นางอุษา สงนุ้ย หัวหน้า
๒) นางสาวศรัณยา สินสมรส ผู้ช่วย
๓) นางสาววิไลพร จันทร์อุทัย ผู้ช่วย
๔) นางสาวอมรรัตน์ คล้ายวรรณ ผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางาน ที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและประมวลผล สำรวจข้อมูลในการให้การบริการ เพื่อวางแผนพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการเรียนการเสนอ ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา การประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา คำร้องของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและประมวลผล รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


๓.๒ งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๑) นายนฤพนธ์ ดากรุง หัวหน้า
๒) นายสุชาติ มะปรางหวาน ผู้ช่วย
๓) นายอาคม รู้วิวัฒนพงษ์ ผู้ช่วย
๔) นายวัชรพงษ์ แสงภู่ ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางาน ที่รับผิดชอบ ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ สำรวจความต้องการในการขอรับบริการ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการผลิต การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ควบคุมดูแลการใช้ห้องนวัตกรรมและห้องบรรยายพิเศษ ให้คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนการสอน ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ของงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๓.๓ งานศูนย์วิทยบริการ
๑) นางช่อแก้ว ภัทรวานนท์ หัวหน้า
๒) นายสิทธิเดช สว่างศรี ผู้ช่วย
๓) นายธีระศักดิ์ อัสนีเริงฤทธิ์ ผู้ช่วย
๔) นาย ผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดทำข้อมูลการให้บริการ สำรวจความต้องการในการจัดหาหนังสือ ตำรา วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสืบค้นให้สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกในการให้บริการการยืม คืน สืบค้นข้อมูล จัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์วิทยบริการสำหรับการศึกษาค้นคว้า พัฒนาระบบศูนย์วิทยบริการ ให้ทันสมัย รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๓.๔ งานหลักสูตรและแผนการเรียน
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมพร นาควงศ์ หัวหน้า
๒) ดร.นภากร บุญเส็ง ผู้ช่วย
๓) นางนิภา ไชยะ ผู้ช่วย
๔) นางสาวพัชรี ทองคำพานิช ผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ วิเคราะห์หลักสูตร วางแผนการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบแผนการเรียนให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร พัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรทุกสาขาวิชาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร การจัดทำแผนการเรียน การเทียบโอนและการยกเว้นรายวิชา ประสานงานกับคณะในการจัดผู้สอนประจำรายวิชาและการจัดตารางการเรียนการสอน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๓.๕ งานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
๑) นายปิติโชค จันทร์หนองไทร หัวหน้า
๒) นางสาวศรัณยา สินสมรส ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางาน ที่รับผิดชอบจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


๓.๖ งานอาเซียนศึกษา
๑) นายปิติโชค จันทร์หนองไทร หัวหน้า
๒) นายมนตรี คุ้มวงค์ ผู้ช่วย
๓) Mr.Karel P.D. Noe ผู้ช่วย
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงานโครงการของบประมาณวางแผนพัฒนางาน ที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนที่ดำเนินงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวก แก่ผู้มาติดต่อ จัดทำทะเบียนสมาชิกผู้ใช้บริการศูนย์อาเซียน จัดทำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเอกสารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ประสานงานด้านสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับ-ส่งลงทะเบียนหนังสือราชการ จำแนก สำเนา และจัดเก็บหนังสือราชการ ควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของงาน แปลเอกสาร บทความหรืออื่น ๆ ร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ ติดต่อประสานงานการจัดอบรมภาษาอังกฤษ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย