th en

Sidebar

บุคลากร/หน้าที่และความรับผิดชอบ ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

สำนักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ ดุษณีย์  หัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ  กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการศูนย์กีฬา เพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาตลอดทั้งปีด้วยรูปแบบครบวงจรทั้งด้านการจัดการ การฝึกซ้อมและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

๑) นางสาววิไลวรรณ ทองก่ำ หัวหน้า

๒) นางสาวเพ็ญทิพย์ พุ่มพันธ์ม่วง ผู้ช่วย

๓) นายยงยุทธ ลาดนอก ผู้ช่วย

๔) นายปรเมษฐ บัวใหญ่ ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ  วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ การจัดระบบเอกสาร  วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำฐานข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลวาระการประชุมและจดรายงานการประชุมของศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานฝึกกีฬา

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย บุญเส็ง หัวหน้า

๒) นายคมกริช ฆ้องนำโชค  ผู้ช่วย

๓) นายปรเมษฐ  บัวใหญ่ ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ติดตามการฝึกซ้อมกีฬาของผู้ฝึกสอนและนักกีฬา สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของผู้ฝึกสอนและนักกีฬา วางแผน และดำเนินงานด้าน Sports Academy จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาแต่ละประเภท สรรหาผู้เชี่ยวชาญกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬาและสรรหานักกีฬาที่ผ่านการประเมินความสามารถทางกีฬา (ประเภท ก) พิจารณาสรรหานักศึกษาที่ผ่านการประเมินผลตามโครงการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (ประเภท ก) พิจารณาคัดเลือกนักกีฬาเข้ารับทุนการศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผลการเรียนของนักกีฬา รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานแผนและงบประมาณ

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ อุดมวิโรจน์สิน หัวหน้า

๒) นางช่อแก้ว ภัทรวานนท์ ผู้ช่วย

๓) นายปรเมษฐ บัวใหญ่ ผู้ช่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการของบประมาณ วางแผนพัฒนางานที่รับผิดชอบ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ บริหารจัดการแผนและงบประมาณศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  ประชุมทบทวนวางแผนพัฒนางาน วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกับนโยบายและพันธกิจ ติดตามและประเมินผลโครงการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย