th en

Sidebar

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ระดับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์...http://esd.psd.kps.ku.ac.th/qaconf2017/index.html