โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมวิทยาเขต ชั้น๒ คณะศิลปศาสตร์