โครงการประชุมการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ อาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ