ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุม โครงการทบทวนระบบการบริหารและดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒..

ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผนงาน

 

19379

0004

0005

0006

0007

0008

0009

00010

00011