หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

เกี่ยวกับสถานบัน

การจัดการศึกษา 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

1. คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)

  • สาขาวิชาพลศึกษา

     -  วิชาเอกพลศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

  • สาขาวิชาพลศึกษา

 

2. คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (หลักสูตร 4 ปี)

  • สาขาวิชาการจัดการกีฬา
  • สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
  • สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว

 

3. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ปี)

  • สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา

     -  วิชาเอกการฝึกสอนกีฬากอล์ฟ

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

     -   วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

     -   วิชาเอกการฝึกสอนกีฬา

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

     -  วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ